چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۰۶ دقیقه به وقت تهران

هشتمین جشنواره ملی گل نرگس بهبهان

ایسنا/خوزستان سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان بااشاره به برگزاری هشتمین جشنواره ملی گل نرگس بهبهان،شرایط وضوابط حضوردراین جشنواره رااعلام کرد.

هشتمین جشنواره ملی گل نرگس بهبهان

غلام شجاعی بااشاره به اینکه هشتمین جشنواره ملی گل نرگس بهبهان از۱۲تا۱۴دیماه جاری برگزارمیشود،اظهارکرد: براساس برنامهریزی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی امسال برای برگزاری جشنواره ملی گل نرگس،سه استان دیگرشامل فارس،اصفهان وچهارمحال وبختیاری درکنارخوزستان به عنوان استانهای معین انتخاب شده‎‎اند.

وی محل برگزاری جشنواره راهتل مارون بهبهان اعلام کرد وافزود: زمان گشایش جشنواره ساعت۱۴دوازدهم دیماه خواهدبود؛ سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان ساعت بازدیدازنرگسزار بهبهان راازساعت۹تا۱۷وساعت کارنمایشگاه را۱۰تا۲۰اعلام وتأکیدکرد: حضوراستانهایکروزقبل ازآغازجشنواره وهمچنین درساعت کارنمایشگاه درغرفه الزامی است.

براساس برنامهریزیهای صورتگرفته،درحاشیه جشنواره گل نرگس،نمایشگاه صنایع دستی،نشستهای علمی وتخصصی گل نرگس،کارگاه آموزشی،برنامههای آئینی ودیگربرنامههابرگزارمیشود.

مکان موردنیازدرفضای بازبرای برپایی سیاه چادرهای عشایری وپخت غذاهای سنتی استانهای عشایرنشین،به میزان حداکثر۲۵مترمربع به صورت رایگان برای هراستان درنظرگرفته شده است؛ضمناینکه برای معرفی اقامتگاههای بومگردی استانهانیز،غرفههایی درداخل سالن به تعدادمحدود (هراستان یک اقامتگاه بوم‌گردی) به صورت رایگان پیشبینی شده است.

ودرتاریخ۱۳دیماه ازساعت۹تا۱۲کارگاهی باعنوان "اتیکت مدرن درصنعت مهماننوازی" برپاخواهدشد؛ضمن اینکه درهمین روزازساعت۱۴تا۱۷دورهای باعنوان "بازاریابی درگردشگری" تدریس میشود.

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان افزود: همچنین درتاریخ۱۴دیماه دوکارگاه برگزارمیشودکه براساس آن ازساعت۹تا۱۲و۱۴تا۱۷به ترتیب دودوره باعناوین " گردشگری پایدار" و " زبان انگلیسی درگردشگری" درمحل جشنواره برپاخواهدشد.

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: هتلهاوسایرمراکزاقامتی وپذیرائی،صنایعدستی وهنری،دفاتروشرکتهای خدمات مسافرتی وگردشگری،طبیعتگردی،شرکتهای سرمایهگذاری،جامعههاوانجمنها،آموزشگاههای مرتبط ودانشگاهها،موزه‎‎هاوکاخموزهها،گروههای    نمایش آئینی وموسیقی محلی ومزرعهداران گل نرگس،حوزههای مرتبط بانمایشگاه درجشنواره گل نرگس امسال هستند.

وی ضمن دعوت ازعموم هموطنان درسراسرکشوروشهروندان خوزستانی به منظورشرکت دراین رویدادملی که مرتبط بایکی ازباشکوهترین نمادهای طبیعت (گل نرگس) است،ابرازامیدواری کرداین جشنواره باعث نشاط اجتماعی ورونق اقتصادی مردم منطقه شود.

 

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان میلاد 4 پ 1 طبقه اول تلفن: 88579727-021 فکس: 88579726-021 ایمیل: info@irtourex.com