چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۹ دقیقه به وقت تهران

اساسنامه انجمن متخصصان گردشگری ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه


مقدمه :
"گردشگری" وبه مفهوم جامع تر آن " جهانگردی" امروزه گسترده ترین فعالیت در بین دیگر فعالیتهای جوامع جهانی بشمار می رود وبا سرعتی فزاینده درحال گسترش است.همه کشورهای گیتی برای بهره گیری از مزایا و منافع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن در رقابتی تنگاتنگ هستند.

دولتهای جهان با واقع نگری و به تجربه دریافته اند که بهره مندی از اینگونه مزایا بصورت پایدار بدون حضور و کمک دست اندرکاران و متخصصان فن امکانپذیر نخواهد بود.

علی هذا ، به منظور بهینه سازی خدمات مربوط و جامع نگری نسبت به ابعاد گوناگون و پیچیده آن ، و با عنایت به سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جذب مشارکت همگانی ، تعدادی از دست اندرکاران این صنعت برآن شدند تا با تشکیل انجمنی تحت عنوان "انجمن متخصصان گردشگری ایران" در راستای نیل به اهداف مذکور در اساسنامه مزبور پیشگام شوند.

امیدوار است تلاشگران این عرصه و علاقه مندان به توسعه ، رشد و پایداری این صنعت در نیل به اهداف بلند این انجمن که بدون تردید به اشتغالزائی ، شکوفائی اقتصادی ، ایجاد وفاق ملی و تعامل فرهنگی بیشتر بین تیره های مختلف داخل ایران و نیز جامعه جهانی خواهد انجامید و درسند چشم انداز بیست ساله کشور نیز برآن تاکید گردیده است ، آن را یاری رسانند.

ماده1 – نام تشکل :

نام انجمن عبارت است از انجمن متخصصان گردشگری ایران که از این پس در اساسنامه  " انجمن " نامیده می شود.
ماده 2 – تعریف :

انجمن متخصصان گردشگری ایران موسسه ای است غیر دولتی ف غیر تجاری ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که تابعیت ایرانی داشته و در کشور ج.ا.ا. تشکیل و درچارچوب اهداف و موضوعات مندرج در اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات کشور فعالیت می نماید.
ماده 3 – اهداف:

1 – کمک به توسعه گردشگری در سطوح مختلف

2 – بهبود بخشیدن به وضعیت گردشگری در کشور

3 – ارتقاء درک عمومی از گردشگری و فرهنگ سازی مناسب برای توسعه آن

4 – کمک به تعمیق فرآیند خصوصی سازی به مفهوم مردمی کردن مقوله گردشگری در حوزه مدیریت ، برنامه ریزی و اجرا
ماده 4 – موضوع فعالیت انجمن :

1 – شناسائی و برقراری ارتباط موثر با متخصصان ، مشاوران و فارغ التحصیلان رشته های گردشگری و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنان

2 – طراحی و راه اندازی سامانه های متنوع گردشگری با هدف اطلاع رسانی ، عضوگیری و معرفی منابع و بازارهای گردشگری

3 – ارائه مشاوره علمی – تخصصی به سازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت های گردشگری

4 – همکاری و ارائه مشاوره در تدوین ضوابط و استانداردسازی فعالیت های مرتبط با گردشگری

5 – همکاری در زمینه ارتقای مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی ، شاغلان و نیروهای دست اندرکار در بخش گردشگری و فراهم آوردن زمینه برای جذب آنان در بازار کار

6 – تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه گردشگری

7 – تالیف ، ترجمه و انتشار کتب و نشریات علمی – تخصصی و بسته های نرم افزاری مورد نیاز در بخش گردشگری با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

8 – ارائه مشاوره و برگزاری همایش ها ، جشنواره ها و نمایشگاه های مرتبط در موضوعات گردشگری

9 – فراهم آوردن زمینه های کارآفرینی ، ایده پردازی و ایجاد خلاقیت در بخش گردشگری

10 – کمک به توسعه گردشگری در جهت ایجاد وفاق ملی و تفاهم و همگرائی اقوام

تبصره 1 – درانجام موضوعات فوق ، در صورت نیاز به کسب مجوز ، انجمن نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

تبصره 2 – سایر فعالیت هائی که در اساسنامه قید نشده است ، چنانچه در چارچوب اهداف و موضوعات انجمن باشد ، پس از تائید هیات مدیره و طی مراحل قانونی امکانپذیر خواهد بود.
ماده 5 – محدوده جغرافیائی فعالیت :

انجمن در محدوده جغرافیائی کشور فعالیت خواهد نمود و مرکز فعالیت آن به آدرس تهران ، خیابان مفتح شمالی ، برج مرجان ، واحد 203 می باشد.

تبصره : فعالیت انجمن در محدوده بین المللی پس از دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح صورت می پذیرد.
ماده 6 – مدت فعالیت :

فعالیت انجمن از زمان تاسیس نامحدود می باشد.
ماده 7 – ارکان :

ارکان انجمن عبارت است از :

1-مجمع عمومی       2- هیات مدیره     3- مدیرعامل        4- بازرس          5- عضو

1-مجمع عمومی:

از کلیه اعضای انجمن تشکیل می شودو در هریک سال یک بار تشکیل جلسه می دهد.

تشکیل جلسات فوق العاده بنا به درخواست دوسوم اعضا و یا دوسوم اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد.

تبصره : حضور نماینده سازمان در مجمع عمومی جهت انتخابات الزامی است.

اولین جلسه برای انتخاب اعضای هیات مدیره ، حداکثر 6 ماه پس از ثبت شرکت ها خواهد بود . جلسات عادی نباید در فاصله بیش از دوسال برگزار گردد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی :

1-انتخاب اعضای هیات مدیره

2- انتخاب بازرسان مجمع عمومی

3- بررسی و تصویب دستور جلسات

4 - موارد دیگر

2-هیات مدیره؛ شرایط و ویژگی ها :

1/2-کلیه اعضای هیات مدیره عضو انجمن می باشند.

2/2-هیات مدیره مرکب از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت 2 سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شود.

وظایف و اختیارات :

1-مدیریت اجرائی انجمن

2-انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

3-انتخاب صاحبان امضائ مجاز برای اسناد رسمی و بانکی و مکاتبات

4-تشکیل جلسات مجمع عمومی

5-پذیزش یا رد استعفای هریک از اعضای هیات مدیره باید به تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره برسد.

6-راه اندازی و تجهیز دبیرخانه انجمن

7-انتخاب یک نفر از اعضای علی البدل بعنوان عضو اصلی هیات مدیره در مواقع لزوم

3-مدیرعامل

مدیرعامل برای مدت دو سال توسط هیات مدیره انتخاب می شود.

وظایف و اختیارات مدیرعامل:

1-امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار انجمن

2- نمایندگی حقوقی انجمن

3- واگذاری مسئولیت های اجرائی و جذب مشارکت اعضا در فعالیت ها و تحقق برنامه های انجمن

4-ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی

4-بازرس:

بازرس از طرف مجمع عمومی ، برای مدت 2 سال انتخاب می شود.

وظایف و اختیارات :

1-نظارت بر کلیه فعالیت های اجرائی انجمن در چارچوب اساسنامه و قوانین موضوعه کشور

2-ارائه گزارش بازرسی سالانه از وضعیت عمومی انجمن به مجمع عمومی

5-عضو

شرایط عضویت:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با امور گردشگری یا حداقل یکسال فعالیت در زمینه های مرتبط

4-پرداخت حق عضویت


ماده 8 – شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا :

الف – حکم قطعی صادره از دادگاه مبنی بر محکومیت عضو که متضمن محدودیت از فعالیت اجتماعی می باشد.

ب – تغییر شغل عضو و خروج وی از فعالیت های گردشگری

ج – عدم پرداخت حق عضویت


ماده 9 – منابع تامین درآمد و دارائی :

1 – کمک های مردمی و دولتی

2 – فعالیت های درآمدزا در حدود موضوعات و اهداف اساسنامه انجمن

3 – حق عضویت اعضا ( چگونگی پرداخت ورودیه و حق عضویت اعضا توسط هیات مدیره انجمن تعیین و ابلاغ می گردد.

4 – دریافت وام

5 – موقوفات

6 – موارد دیگر


ماده 10 - سرمایه اولیه :

سرمایه اولیه انجمن مبلغ یک میلیون ریال است که توسط هیات موسس تامین می گردد.

تبصره : سرمایه هریک از اعضای هیات موسس از محل این سرمایه مساوی است.


ماده 11 – حق امضای اسناد و اوراق بهادار :

امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار انجمن بر عهده مدیرعامل و خزانه دار یا یکی از اعضای اصلی هیات مدیره معتبر خواهد بود.

ماده 12 – نشانی :

نشانی انجمن در بدو تاسیس عبات است از : تهران ، خیابان مفتح شمالی ، برج مرجان ، واحد 203


ماده 13 – تغییر مفاد اساسنامه :

ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه باید بر اساس یکی از شرایط زیر باشد:

1 – بنا به درخواست اکثریت اعضای هیات موسس

2 – بنا به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره

3 – بنا به درخواست 3/1 اعضای مجمع عمومی


ماده 14 – انحلال و تسویه :

مواردی که منجر به انحلال انجمن می گردد عبارت است از :

1 – درخواست 3/2اعضا

2 – تشخیص مراجع ذیصلاح بر اساس ضوابط و مقررات تشکل های غیردولتی میراث فرهنگی و گردشگری و ابطال پروانه فعالیت

3 – پیشنهاد 3/2هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی

در صورت انحلال انجمن :

    کلیه دارائی های آن به حساب 100حضرت امام یا یکی از موسسات خیریه واریز می گردد.
ماده 15 – این اساسنامه در 15 ماده و 5 تبصره تنظیم گردیده که کلیه اوراق آن به تائید و امضای هیات موسس رسیده است.

 

 

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com