چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۳۹ دقیقه به وقت تهران

آئین نامه

به نام خدا
آئین نامه عضو پذیری انجمن متخصصان گردشگری ایران

در راستای تحقق وظایف محوله مندرج در اساسنامه ،شیوه نامه عضویت در انجمن متخصصان گردشگری ایران به شرح زیرتدوین و ارائه می گردد:

انواع عضویت و شرایط آن

ماده یک - متقاضیان عضویت در انجمن بایستی فرآیند عضویت در انجمن را با پذیرش مفاد اساسنامه و رعایت شروط تعیین شده برای عضویت و از طریق تکمیل برگ درخواست مربوطه و ارائه سایر مدارک و همچنین پرداخت حق عضویت و نهایتا اخذ تائید هیات مدیره طی نمایند.

ماده دو – عضویت اعضای انجمن در قالب اشکال مختلف پیوسته یا افتخاری و درچارچوب شخصیت های حقیقی و حقوقی به شرح موادی که در ادامه ذکر می گردد  قابل انجام خواهد بود.

ماده سه-آن دسته ازافرادی که دارای درجه کارشناسی ،  کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های مرتبط با فعالیت های این انجمن می باشند می توانند به عضویت پیوسته این انجمن پذیرفته شوند.این اشحاص عضو اصلی انجمن محسوب و امکان حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن راداشته و از حق رای برخوردار می باشند.

ماده چهار – آن دسته از اشخاصی که دارای درجه تحصیلی غیر مرتبط هستند مشروط به آن که سه سال سابقه کار در یکی از رشته های مرتبط با فعالیت انجمن داشته باشند می توانند به عنوان عضو پیوسته پذیرش شوند.

ماده پنح – افراد برجسته و شاخص که مقام و جایگاه علمی آنان در زمینه فعالیت های مرتبط با انجمن به جهت دانش ، تجربه و مسئولیت اجرائی حائز اهمیت بوده یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک موثر یا خدمات برجسته و ارزشمندی ارائه داده باشند با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره برای دوره محدود و معین به عنوان عضو افتخاری انجمن پذیرش خواهند شد.

ماده شش – موسسات ، شرکت ها و سازمان ها ودفاتری که در زمینه علمی ، پژوهشی و اجرایی مرتبط با فعالیت های این انجمن فعالند می توانند به عنوان عضو حقوقی به عضویت انجمن پذیرفته شوند.

حق عضویت

ماده هفت – حق عضویت براساس مبلغی که میزان آن سالیانه از طرف هیات مدیره تعیین و مصوب می گردد  توسط عضو به حساب انجمن واریز می گردد.

تبصره یک – حق عضویت دانشجویان  با ارائه مستندات معتبر نیم بها محاسبه می گردد.

تبصره دو – اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

ماده هشت – پرداخت حق عضویت هیچگونه حق یا ادعائی نسبت به دارائی انجمن برای اعضا ایجاد نمی کند.

تمدید ، تعلیق ، ابطال و تغییرنوع عضویت

ماده نه – اعضای پیوسته انجمن بدون هیچگونه تشریفاتی مجازند با پرداخت حق عضویت سالانه ، اقدام به تمدید عضویت نمایند.

ماده ده – تمدید عضویت اعضای پیوسته حداکثر تا 30 روز پس از خاتمه اعتبارعضویت  با پرداخت حق عضویت صورت می گیرد.


ماده یازده – عضویت اعضا در صورت وقوع شروط مندرج در ماده 8 اساسنامه شامل : حکم قطعی محکومیت محدودیت از فعالیت های اجتماعی ،تغییر شغل منجر به خروج از فعالیت های گردشگری و عدم پرداخت حق عضویت به حالت تعلیق یا منجر به ابطال می گردد.

ماده دوازده –  درصورت عدم پرداخت حق عضویت  توسط اعضای پیوسته در فرجه زمانی قیدشده در ماده ده ، عضویت متقاضی به حالت تعلیق درمی آید.طول دوره تعلیق دو ماهه است. چنانچه در طول این دوره متقاضی اقدام به تمدید نماید روال تمدید مطابق مفاد ماده ده این آئین نامه طی خواهد شد.

ماده سیزده – چنانچه عضو پیوسته درطول دوره تعلیق اشاره شده درماده دوازده ، اقدام به تمدید ننماید عضویت وی ابطال می گردد.درصورت ابطال ، درخواست مجدد وی مشروط به طی مراحل درخواست عضویت و تائید هیات مدیره است.

این آئین نامه در سیزده ماده و دو تبصره تنظیم گردیده است.   

 

 

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com